Лісове гоподарство

      ОСВІТНЬО - КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
молодшого спеціаліста техніка лісового господарства
 спеціальність  5.09010301 “Лісове господарство”
напрям підготовки 6.090103 "Лісове і садово-паркове господарство”

        Молодший спеціаліст спеціальності 5.09010301 “Лісове господарство” вищих навчальних закладів повинен відповідати вимогам освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, який передбачає спеціальні вміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у вказаних видах економічної діяльності.
    Кваліфікаційна характеристика техніка лісового господарства передбачає комплекс знань, умінь та навичок з організації робіт та керівництва працівниками на лісокультурних, лісонасіннєвих лісозахисних, лісомеліоративних, протипожежних, лісозаготівельних та інших лісогосподарських роботах.
Молодший спеціаліст може займати первинні посади:

    ·    майстер лісу;                                                                           ·    майстер дільниці підсочування лісу;

    ·    майстер тепличного господарства;                                     ·    майстер з лісозаготівель;

    ·    технік-лісопатолог;                                                                ·    технік-лісомеліоратор;

    ·    технік-таксатор

на державних лісогосподарських підприємствах, державних  лісомисливських господарствах,
лісогосподарських підприємствах комунальної та приватної форми власності, лісонасіннєвих станціях,
державних лісозахисних підприємствах, лісовпорядкувальних експедиціях, тепличних господарствах  тощо.
Випускники спеціальності  “Лісове господарство” здобувають робітничі професії:
 
    - Озеленювач                                                                               - Лісоруб

Кваліфікаційні вимоги до молодшого спеціаліста
-    розпізнавати різні види владних відносин, специфіку політичної влади, її сутність, структуру, функції; орієнтуватися в міжнародному політичному житті, геополітичній обстановці, мати уявлення про місце і статус України в сучасному світі;
-    вирішувати практичні професійні завдання в сучасних умовах державотвореннях, процесі формування ринкової економіки, становленні багатопартійної системи і відповідних соціально – політичних відносин в Україні;
-    збагачувати високу духовну культуру шляхом самоосвіти, творчо працювати над поглибленням і вдосконаленням культурно – освітніх знань;
-    проявляти політичну активність і творчу ініціативу з питань ринкової трансформації економіки України при виконанні своїх професійних обов'язків;
-    формувати та чітко розуміти свої громадські права, свободи і обов'язки, відстоювати принципи громадського суспільства і правової держави;
-    орієнтуватися в проблемах розподілу влади, формах державного управління;
-    приймати практичні рішення щодо оптимального застосування професійних знань в інтересах становлення незалежної України;
-    чітко визначати і користуватися двома формами ділового мовлення: усним та писемним;
-    логічно і послідовно давати стислу інформацію з питань професійного спілкування в колективі;
-    застосовувати основні правила оформлення документів, добирати відповідні терміни з фаху для грамотного оформлення ділових паперів;
-    підвищувати фаховий і культурний рівень, покращувати психологічний клімат і трудову активність у колективі;
-    створювати належні культурно – побутові умови праці, забезпечувати матеріальне і моральне стимулювання, а також відповідний рівень зарплати в залежності від трудового внеску робітників дільниці;
-    діагностувати і аналізувати стан соціально – психологічного клімату в колективі, причини наявних конфліктів, використовувати  соціальні резерви дільниці;
-    використовувати соціально – виробничі умови при профадаптації робітників дільниці;
-    зміцнювати трудову дисципліну, розв'язувати міжособисті та трудові конфлікти;
-    вирішувати в межах компетенції соціальні та побутові проблеми робітників підрозділу;
-    розробляти та підтримувати здоровий режим роботи і відпочинку.

 Підтримувати і відновлювати працездатність, фізичні і духовні сили. Фізично вдосконалювати і вести здоровий спосіб життя.

 

 

 

 

Технологічний коледж НЛТУ України Copyright © 2008 - 2015